ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

République démocratique populaire lao

National Police Hotline Lao PDR: 1191

Emergency medical assistance: 1195 or 030 5257239

Vientiane Rescue: 1623 or (0)20 5666 8825

Lao Red Cross Rescue: +856 (0)20 5996 6111 or (0)20 2200 5563

Lao PDR Women’s Union Shelter: 1362

Domestic violence hotline: 1362

Abuse helpline: +856 (0)21 214 30 1/2

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ Lao Women’s Union

http://laowomenunion.org.la/

Lao PDR Women’s Union Shelter

Lao Women’s Union Shelter is a protection and counseling centre for women and children who are victims of physical and sexual abuse, trafficking or who are abandoned or homeless. Call 1362.

LAOS UNFPA

https://lao.unfpa.org/en